Příběhy z akcí

Výsadba ovocných dřevin na lokalitě Políčka nad Papírnou

Hlavním cílem akce bylo založení ovocného sadu na lokalitě Políčka nad Papírnou. Jelikož se jednalo o výsadbu 54 vysokokmenných stromků, začali členové spolku s přípravami již o den dříve, než byla naplánovaná akce pro veřejnost. Vzhledem k množství stromků a krátké délce dne jsme tentokrát povolali na pomoc malý bagr, který nám vykopal potřebné díry. Zbytek práce se pak již odehrával ručně. Před příjezdem bagru jsme kolíky vyznačili místa výsadeb, které jsme ještě vysekli a důkladně vyhrabali.
V den akce jsme začali před příchodem veřejnosti se zatloukáním kůlů. Po příchodu prvních dobrovolníků členy spolku vystřídali silní muži z řad veřejnosti. Zbytek dobrovolníků započal se samotnou výsadbou. Každý stromek byl nakonec opatřen chráničkou z pletiva a úvazky byl připevněn ke kůlům. Díky zapůjčené cisterně, byly všechny stromky před výsadbou i po výsadbě důkladně zality. Věříme, že se na lokalitě bude stromečkům dobře dařit, a všichni společně se budeme v budoucnu těšit nejen z nich, ale časem i z jejich plodů.
Na závěr bychom chtěli všem účastníkům poděkovat za pomoc. Věříme, že si všichni akci užili a odcházeli s pocitem dobře vykonané práce. Více informací o akci je možné nalézt na našich FB stránkách:https://www.facebook.com/koniklec

Výsadba ovocných dřevin na lokalitě Kozének v k. ú. Lhánice

Hlavním cílem akce bylo částečné obnovení starého ovocného sadu na Kozénku. Všichni jsme se dopoledne sešli na lokalitě a pustili se do práce. Před příchodem veřejnosti jsme kolíky vyznačili místa výsadeb, které jsme ještě vysekli a důkladně vyhrabali. Poté začali ruční výkopové práce. Po příchodu dobrovolníků začala samotná výsadba. Silní chlapi se chopili kopání děr a zatloukání kůlů. Ostatní stříhali pletivo, roznášeli stromky, nalévali vodu do děr a postupně sázeli připravené stromky. Každý stromek byl nakonec opatřen chráničkou z pletiva a úvazky byl připevněn ke kůlům. Práce šla všem od ruky a ještě před soumrakem bylo zasázeno všech 32 vysokokmenných stromků starých ovocných odrůd. Díky spolupráci s obcí Lhánice, která nám poskytla traktor s cisternou, jsme měli i dostatek vody na zalití. Pevně věříme, že si všichni akci užili a vyzkoušeli si, jakou práci dá správně zasázet stromek.
Na závěr všem účastníkům děkujeme za pomoc a těšíme se, jak námi vysázený sad krásně poroste a brzy si pochutnáme na výsledcích naší společné práce.
Zájemci o více informací se mohou podívat na FB stránky spolku: https://www.facebook.com/pskoniklec

 

Sázíme stromky pro potomky 144 stormů

Výsadba 144 kusů našich původních ovocných stromů a 45 kusů lip. Intenzivně využívané pole se mění na Biocentrum u Zlaté stezky. Kromě výsadby se zde vybuduje 5 nových tůní, které budou složit obojživelníkům k rozmnožování a zvýšení biodiverzity území. Na vhodné místo se pro poutníky umístí lavička, informační tabule, která bude turisty seznamovat s revitalizací a celým záměrem obnovy krajiny. Na jaře se plocha oseje květnatou loukou a jako poslední bod revitalizace bude na vhodném místě umístnění včelích úlů.

 

Sázíme stromky pro potomky

Akce byla součástí projektu obnovy poutního místa u obce Vinec. V jarních měsících jsme arboristou nechali ošetřit 3 památné lípy nacházející se u křížku. 29.10. jsme společně s dobrovolníky zasázeli od obce směrem ke křížku 40 ovocných stromů (20 kusů třešní a 20 kusů slivoní). Poslední aktivitou je obnova poutního místa – sakrálního křížku, který je v dezolátním stavu. Oprava probíhá od září a koncem listopadu předpokládáme jeho ukončení. U křížku instalujeme lavičku pro poutníky.

Proběhla také obnova staré aleje podél cyklostezky z Mladé Boleslavi do Řepova, která je již z velké části pokácena

Péče o sad na Břevnově 17. 9. 2021

Jednalo se o další z cyklu akcí zaměřenou na podzimní péči o genofondové sady starých odrůd ovoce. Zájemci se prostřednictvím těchto akcí mohou postupně seznámit se sezónními činnostmi v sadu a vytvořit si ke stromům, o něž pečují, bližší vztah.

Péče o sad na Břevnově se uskutečnila třetí zářiový pátek. Účastníci akce se setkali před hlavní bránou do Břevnovského kláštera. Úvodem byli seznámeni s podstatou genofondových ploch, které slouží k záchraně starých odrůd ovoce a s činností ČSOP v rámci programu Oživení starých odrůd. V areálu Břevnovského kláštera jsou jak původní velmi staré ovocné stromy, tak i nově vysazené staré odrůdy, které naši péči potřebují nejvíce. Setkáme se zde i s méně známými ovocnými druhy jako jsou moruše, kaštanovníky či oskeruše.

Vysvětlili jsme si, principy nezbytné péče. Po letošním roce, který byl hojnější na vláhu, což prospělo pěkným přírůstkům mladých stromků, stejně bujně rostlo i bylinné patro. Práce tedy spočívala v odstraňování porostu kolem kmínku a prokypření závlahových mís a to zejména na terasách. Dále bylo potřeba shrabat posečenou trávu v sadu za knihovnou. S nastupujícím podzimem je spojena i sklizeň ovoce, v našem případě zejména toho padaného, které bude následně zužitkované do moštu.

Každý ovocný strom v areálu Břevnovského kláštera má etiketu s číslem stromu názvem odrůdy a QR kódem, jehož prostřednictvím lze načíst podrobnější informace o odrůdě přímo z webu: www.stareodrudy.cz. Účastníci tak měli možnost načíst prostřednictvím svého mobilu podrobnosti z databáze odrůd a dozvědět se zajímavosti k odrůdám, o které pečují, přímo na místě, u konkrétního stromu.

Péče o aleje starých odrůd 12.7.2021

Sraz na akci byl v Dalovicích u Botanické zahrady. Odtud se všichni účastníci přemístili do Lesova, kde se v zemědělské krajině, mezi poli, nachází alej starých odrůd ovoce. Posekaný travnatý porost jsme hráběmi či vidlemi shrabávali na okraj pole a částečně byla travní hmota využita jako mulč a to zejména u mladých stromků, tak aby se zabránilo růstu plevele v bezprostřední blízkosti kmínku. Počasí na akci nám opět přálo. Navíc jsme při práci zahlédli slepýše a objevili hnízdo divokých včel.

Péče o sady a aleje starých odrůd (29.6.2021)

Hlavní náplní akce bylo shrabování posečených ploch mezi ovocnými stromy starých odrůd v lokalitě genofondové plochy Bor, která se nachází poblíž rybníka Velký Bor, v okrese Karlovy Vary.

Jedná se o alej ovocných stromů, kde převažují jádroviny, především jabloně. V den akce panovalo velmi teplé letní počasí, každý byl rád, když dohrabal seno až do stínu většího stromu, který v rozehřáté krajině poskytoval blahodárný stín. V rámci této akce se zdárně podařilo odklidit seno z obou stran této aleje a tak za námi zůstal kus dobře odvedené práce.

Péče o genofondový sad ovocných stromů starých odrůd v lokalitě Břevnovského kláštera (7.6.2021)

Letní péče, která proběhla letos v červnu, byla zaměřena na čištění závlahových mís kolem mladých stromků, tak aby nic nebránilo jejich zdárnému růstu.
V posledním čtvrtletí minulého roku proběhly v sadu dosadby ovocných stromů starých odrůd na volné pozice. Zejména u těchto stromů bylo třeba se zaměřit na to, aby jim plevel nekonkuroval v růstu, neubíral vláhu a živiny.
Akce se zúčastnilo celkem 10 zájemců o péči o tento sad, přičemž někteří z nich sad důvěrně znají ať už z dětství či z důvodu blízkosti bydliště a opakovaných návštěv sadu.
Práce dobrovolníků spočívala v odplevelení závlahových mís u nově vysázených a dalších mladých výsadeb.
I přes velmi teplé počasí, které v den akce panovalo, se podařilo postupně projít celý sad a vyčistit závlahové mísy tak, aby stromkům nebránil plevel ve zdárném růstu. Podařilo se tak ošetřit celou plochu Horního sadu, a také plochu sadu na III. Terase, Sad pod hřbitovem a Maurovku čítající více než třista mladších ovocných stromků.

Olzohrab III.

V rámci akce se pracovalo na lokalitách PP Věřňovice (Věřňovice), Lazecká Remiza (Petrovice u Karviné) a PP Hraniční meandry Odry (Kopytov). Na lokalitách se kosily louky, hrabala a odklízela se biomasa, sušilo seno. Z důvodu špatného večerního počasí, plánovaný doprovodný program byl odvolán.

Fotografie

Gorol camp II.

2. termín Gorol campu (11.-12.9.2021) se konal  v Návsí u Písku, kde se kosily rašeliniště s rosnatkou a následovně mokřadní louka v Písečné na lokalitě Kotelnice. V rámci doprovodného programu byla exkurze na rosnatkových lokalitách, probíhala výroba bosobot, vyřezávání dřevěných lžiček a večer autorského čtení vodáckých povídek.

Fotografie

Gorol camp

První termín Gorol campu (4.-5. 9. 2021) se konal v Mostech u Jablunkova, kde účastníci kosili louky, hrabali a odklízeli biomasu, zvětšovali tůňky z minulého roku. Poznávali faunu a floru lokality o kterou už pečujeme třetím rokem.

Fotografie

Javorový

V rámci akce na Javorovém probíhala obnova pastviny na vrcholu horu, kdy se na lokalitě kosila zarůstající louka, vyřezávalo se stromy a odvážela se biomasa z lokality. Několik účastníků si vyřezalo ze dřeva svojí lžičku. V rámci akce účastníci měli zajímavá pozorování, jako vytí vlků, nebo viděli puštíka bělavého. Odměnou pro lidi, kteří zůstali pracovat až do neděle, byla exkurze k nedávno objevenému vyřezávanému kameni starém 3 000 let.

Fotografie

Olzohrab II.

Druhý termín Olzohrabu (26.-27. 6. 2021), se konal v Kopytově na pozemcích ve vlastnictví ČSOP. V rámci akce probíhalo kosení na lokalitě, sklízení biomasy a výroba značení hranic pozemků. V rámci akce byla exkurze, v rámci které účastníci se seznámili s místní faunou a florou. Někteří účastníci si vyrobili bosoboty.

Fotografie

Olzohrab I.

První termín Olzohrabu (12.-13. 6. 2021) se konal v Dětmarovicích na lokalitě v Lyngu, kde probíhalo kosení louky, sklízení biomasy a vytváření vyvýšeného záhonu, kde používáme biomasu z lokalitu. Účastnící si prošli lokality, které ČSOP získalo v rámci programu Místo pro přírodu a vyráběli si bosoboty.

Fotografie

Morkůvecká seč

V pátek večer jsme se sešli na stráni u Morkůvek, kde jsme udělali základní tábor. Strávili jsme noc zpěvem s kytarou a ukulelem u ohně a ráno, značně nevyspalí, se vydali do terénu. Část skupiny s křovinořezy vysekávala starý sad v prudkém svahu, zbytek je následoval s hráběmi a uklízel po nich. V poledne nás tropické teploty zahnaly hledat vodu k zaplavání – přálo nám štěstí, nedaleká hasičská nádrž v Morkůvkách byla zrovna plná a tak jsme do ní hned všichni zapluli. Po obědě jsme se vrátili k hrabání a sečení. Smrtící vedro nás dost zpomalilo, ale k večeru už byla většina svahu hotová. Se setměním jsme znovu vyrazili vykoupat se a strávili další noc u ohně. V neděli jsme pokračovali ve stejném duchu, jen sekáči se posunuli o svah vedle. K tomu jsme vytvořili a vyfotili transparent za záchranu práv domorodých obyvatel v Amazonii. Po poledni jsme se znovu vykoupali, nakoukli na hody ve vsi a akci rozpustili s tím, že tři nejstatečnější muži pokračovali v dodělávkách až do večera.

Fotografie

Adamecká seč

V sobotu ráno jsme vyrazili na NPP Na Adamcích, kde jsme se postupně sešli v sedmičlenné soustavě. Od rána pěkně pražilo sluníčko, ale navzdory němu jsme se rozdělili na sekáče a hrabáče a vrhli se do práce. Naším cílem byla mozaiková seč několika teras, svahu a tzv. „modráskové oplocenky“, v níž se chrání rostlina vičenec ligrus, důležitá pro některé modrásky, přes zvěří.
Chvíli po poledni jsme již padali vedrem a tak jsme vyrazili prozkoumat nedaleký rybník Nynek, nalezený v mapách. S nadšením jsme zjistili, že jen kousek od této rozsáhlé přírodní lokality, kde trávíme nejeden letní horký víkend, je učiněný koupací zázrak. Čistá, zahřátá voda, málo bláta na dně a zpívající rákosníci v rákosí do nás hned vlily nové síly. Ovšem překonat se a od rybníku odejít zpět k práci, byl souboj vůle. Nakonec ale naše zodpovědnost vůči přírodě zvítězila a my se vrátili zpět na Adamce. Do pozdního odpoledne jsme pohrabali a odtahali pokosenou biomasu z teras i oplocenky a vysekali mozaiku v prudkém a zarostlém západním svahu. Na jeho shrabání dojde až za několik dní, kdy se tráva usuší a bude s ní snazší manipulace.
Domů jsme se vraceli zmožení více než obvykle, ale s uspokojením, kolik práce za námi zůstalo.

Fotografie

Sekání orchidejové louky u Vojkova na Říčansku

Jednou ze zájmových lokalit Ekocentra Říčany je podmáčená louka u obce Vojkov. Botanicky zajímavá lokalita mimo jiné s výskytem kosatce sibiřského a podle našich informací poslední lokalita na Říčansku, kde je dodnes hojný prstnatec májový.

Louka je v majetku ČR a ve správě Lesů ČR a díky nepřístupnosti a podmáčenému terénu není běžně obhospodařována. V předchozích letech jsme sekali louku bubnovou sekačkou a rostlinná masa byla ponechávána k zetlení na místě, což vedlo k další eutrofizaci lokality.

Později se část sušila a využívala pro dvorek – malé hospodářství, které i za tím účelem vzniklo u říčanského muzea, a část se odvážela jako krmivo nebo hnojivo okolním zemědělcům, ale až letos jsme se rozhodli ručně pokosit celou plochu a vyvézt všechnu rostlinnou masu.

A to se nám ve spolupráci s několika nadšenými kosáči, hrabáči a místním zemědělcem nakonec podařilo. Krom asi dvaceti pytlů sena pro zmíněný muzejní dvorek jsme našlapali jeden a půl valníku k zaorání jako zelené hnojivo.

Kosili jsme vždy brzy ráno, od soboty 10.7. do středy 14.7., kdy měla proběhnout hromadná akce. Kvůli nepříznivému počasí jsme to ale přesunuli na sobotu 17. 7. a tak jsme i po další dny ráno pokračovali hrabáním a přenášením na hromadu u přístupové cesty.

V sobotu jsme přemostili místo rozlitého potoka a začali hromadu vyvážet. Část dobrovolníků ještě pokračovala ve snášení k překladišti, část nakládala na ručně tahaný vozík, vyvážela a nahazovala do valníku. Skončili jsme až k večeru, ale stálo to za to!

Fotografie

Shrab mokřadní louky na Beránku

Akce proběhla jakožto náhrada za cca 20 firemních dobrovolníků, kteří kvůli covid nařízením ve své společnosti museli účast zrušit. Přesto se nám podařilo během týdne najít pár dobrovolníků, kteří mohli dorazit ráno během pracovního týdne. Zvládli jsme shrabat veškerou doposud pokosenou trávu a dokonce ještě část louky dále pokosit. Zíksali jsme kontakty na nové dva dobrovolníky, kteří se chtějí do ochrany mokřadu více zapojit. Akce, byť narychlo a minimalistická, byla velmi příjemná a úspěšná. Mockrát děkujeme Honzu Moravcovi z ČSOP za nápad ji uspořádat a za to, že dorazil také pomoct.

Fotografie

Obnova dubového stromořadí s ukázkou kroužkování a určování ptáků

Počasí nám moc nepřálo, bylo dost chladno a relativně málo účastníků. Pro účastníky to byl ale určitě mnohem lepší zážitek, než běžné vycházky za ptačím zpěvem, kde bývá okolo čtyřiceti lidí a polovina nic nevidí. Jaroslav Cepák poutavě povídal o odchycených druzích ptáků, za vydatné gestikulace, kterou komplikoval fotografování kroužkovaných jedinců, neb je při tom držel v ruce. Na lokalitě se běžně vyskytuje slavík modráček, který patří mezi vzácnější druhy. Odchyceni byli dva samci, cvrčilka slavíková, různé druhy rákosníků, vzácný rákosník ostřicový, atd. Po kroužkování část účastníků odešla na procházku a druhá část vysadila 25 doubků podél cesty a umístila okolo stromků drátěné ochrany proti okusu. Mladí účastníci se již těší, jak budou v létě stromky „dobrovolně“ zalévat jako předchozí výsadby z minulých let.

Fotografie